100 jaar D. Seru & Zonen bvba
Hieronder vindt u een uittreksel van de jubileumbrochure die naar aanleiding van ons 100-jarig werd uitgegeven. Hierin plaatsen wij een aantal markante gebeurtenissen op een rij: feiten en bijgebleven anekdotes van vroeger, aangevuld met een overzicht van de huidige werking en structuur van onze onderneming.

Van hovenier tot ondernemer
De antecedenten van de huidige onderneming Daniël Seru en Zonen nv reiken terug tot 1897. In dat jaar richtte Florimond Seru in de Sporkinstraat 15 in Veurne, onder de naam “Huis Florimond Seru”, een handelszaak op met als maatschappelijk doel: het verkopen van bloemen, groenten, fruit en kruidenierswaren. Zo staat het te lezen in de inschrijving van het handelsregister van Veurne (nummer 132, folio 181).http://iwm.index.be/Uploads/handelsreg-stuk.jpg
Florimond Seru, geboren in Wulpen op 6 juli 1866, was kort voor de oprichting van zijn zaak, op 1 september 1897, in het huwelijk getreden met Marie Decoster. Hij was de zoon van Jan Seru. Marie Decoster, geboren in Brugge op 23 oktober 1873, was huisdame en kokkin bij de “Vicomtesse de Nieuport”. Florimond Seru kwam als hovenier, regelmatig aan huis bij de vicomtesse en leerde er zijn latere echtgenote Marie kennen.
In die tijd was Veurne een klein typisch bourgeoisiestadje. Rondom de huizen en villa’s van de gegoede burgerij werden overal tuinen aangelegd, die de jonge Florimond onderhield. Zijn bloemen- en groentekwekerij was gelegen in de huidige Lindendreef in Veurne. De oppervlakte was 2 ha. Een deel was eigendom, een deel huurde Florimond aan de Burgerlijke Godshuizen van Hoogstade.

 

 

 

De Grote Oorlog
Uit het huwelijk van Florimond en Marie werd op 30 augustus 1898 de enige zoon Daniël geboren. Daniël groeide op in de tuinbouw. Hij volgde de lagere school in Veurne en studeerde daarna verder bij de broeders in Malonne in Wallonië tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. http://iwm.index.be/Uploads/hist_tarwe.jpg
De oorlogsjaren waren voor Veurne bijzonder rampzalig. De stad werd zeer veel gebombardeerd en ook de tuinbouwinstallatie en het kruidenierswinkeltje van de familie Seru leden veel schade. De nood aan levensmiddelen, dwongen de familie Seru ertoe de tuinaanlegactiviteiten te staken en de kweek van bloemen en planten te vervangen door de kweek van groenten, in hoofdzaak aardappelen. Halverwege de oorlog meldde de jonge Daniël zich aan als oorlogsvrijwilliger. Hij werd in Honfleur (Frankrijk) gekazerneerd, maar keerde spoedig terug om te strijden aan het Ijzerfront.
Tijdens de eerste oorlog hadden alle belangrijke vergaderingen van de geallieerden plaats in het stadhuis van Veurne. Koning Albert verwelkomde er meermaals de grote leiders, onder wie de Franse President Poincaré. De familie Seru werd herhaaldelijk ingeschakeld om het stadhuis van Veurne voor deze plechtige bijeenkomsten met bloemen en palmen te versieren.

Chrysanten
Op 11 februari 1926 trad Daniël Seru in Leisele in het huwelijk met Maria Vanhoutte. De tuinaanleg werd opnieuw belangrijk, evenals de kweek van bloemen en planten. Daniël Seru besliste de kwekerij uit te breiden. Een nieuw terrein werd in bezit genomen aan de huidige Peter Benoitlaan in Veurne.
Op de voormalige gronden van de kwekerij staan nu het gerechtsgebouw en het administratief centrum.
In 1928 bouwde de firma Seru in Veurne het eerste “warenhuis” van Vlaanderen. Een warenhuis was een “verrolbare” serre. De bouw van de serre veroorzaakte een revolutionaire ontwikkeling in de tuinbouw. Het nieuwe systeem leverde een vroegere teelt en een hoger rendement op. Hierdoor werden meerdere oogsten per jaar mogelijk. http://iwm.index.be/Uploads/chrysanten-site.jpg
Vanaf deze periode begonnen vader en zoon Seru zich te specialiseren in het kweken van chrysanten.
De onderneming bevoorraadde de lokale markt, maar voerde haar kweekproducten ook uit naar Frankrijk. Voor dag en dauw trokken werknemers met paard en kar naar de veiling in Duinkerke. Het waren veelal helse ritten. Om het harde leven wat te verzachten werd tussendoor wel eens een glaasje gedronken. Bij de terugreis kende het paard vaak beter de weg dan de “karton”.

 

De stap naar overheidsopdrachten
De onderneming kweekte veel bloemen voor de militaire begraafplaatsen in België. In de dertiger jaren werd meer en meer aan tuinaanleg gedaan, vooral aan de kust, waar de villabouw in volle uitbreiding was. Veel rijke Fransen (vooral uit het industriële noorden) kwamen zich toen vestigen aan de Belgische kust. In deze periode vinden we de eerste sporen van grote openbare werken terug. De familie Seru probeert een graantje mee te pikken en voert in onderaan-neming voor de Firma Braet uit Nieuwpoort de beplantingswerken uit voor het sascomplex “De Ganzepoot” in Nieuwpoort. De eerste stap was gezet.

Het bos en de bomen
Kort daarop volgde een grote West-Vlaamse boomactie. De jonge firma slaagde erin de aanbesteding van de Dienst Bruggen en Wegen binnen te rijven voor het beplanten van een groot aantal rijkswegen in West-Vlaanderen. Na de uitvoering van de werken telde de toenmalige directeur J. Van Rijselberghe langs bepaalde wegen de bomen. De aantallen klopten niet met het bestek. Vader en zoon kregen een flinke bolwassing. De directeur dreigde er zelfs mee de firma Seru nooit meer werken te zullen gunnen, maar na een “gezellige” namiddag tussen pot en pint werd een billijk compromis bereikt. Wat was er gebeurd ? Veel bomen werden vroeger geplant door de kantonnier en zijn mannen. Het overschot van de bomen werd door de ene kantonnier vaak aan de andere kantonnier overgeleverd, waardoor na een periode niemand nog wist hoe de vork juist in de steel zat. De firma Seru kreeg, als aannemer van de werken, één week tijd om alles in orde te brengen. Dit gebeurde ook, maar de bomen werden niet meer geteld.
De onderneming kreeg tijdens het interbellum ook veel opdrachten van het Ministerie van Defensie toegewezen. Verschillende militaire kazernes werden door de firma in het groen gezet.

Aardappelen en tomaten
De tweede wereldoorlog legde bijna alle activiteiten van de Firma Seru lam. De onderneming schakelde noodgedwongen terug over op de kweek van groenten: aardappelen en (vooral) tomaten. Inzake bloementeelt werd enkel nog de kweek van chrysanten verder gezet.
Tijdens de oorlog lag Veurne in het “Sperrgebied”. Niemand mocht zonder machtiging de streek verlaten. Om zijn kroost van 5 kinderen te kunnen onderhouden, verkocht vader Daniël groenten op de markt. Wat later breidde hij deze activiteit uit met de bevoorrading van aardappelen in de streek. De talrijke bombardementen - vooral in mei 1940 - vernielden het grootste gedeelte van de serres en de overige gebouwen van de firma. De tuin was een slagveld.

De derde generatie
Na de oorlog beëindigt Daniël Seru de kruidenierswinkel in de Sporkinstraat. De serres en de overige gebouwen in de Lindendreef en de Peter Benoitlaan werden zo snel als mogelijk hersteld.
In 1945 vervoegden de twee oudste zoons, Jan en Paul, het vaderlijk bedrijf. Beiden hadden een tuinbouwopleiding genoten. De bevoorrading en de verdeling van de aardappelen werd nog een tijdje verder gezet, maar geleidelijk aan werden de vooroorlogse activiteiten heropgenomen.
Met de wederopbouw startten opnieuw de openbare werken. De firma Seru kreeg in de naoorlogse periode gedurende meerdere jaren de aanbesteding voor het onderhoud en de heraanleg van de beplantingen langs de kustwegen toegewezen. Een niet te versmaden opdracht. Door de toename van de activiteiten, vermeerderde ook het administratieve werk, Dochter Monique werd ingeschakeld om zich van deze taak te kwijten.
In 1947 plantte de firma Seru in de gemeente Koksijde, onder leiding van de Gentse Universiteit, 5000 bomen aan. Burgemeester Jacques Van Buggenhout zorgde ervoor dat de opdracht in 1948 verdubbeld werd. Een lucratieve zaak voor de onderneming, al moet gezegd dat een jaar later nog niets was betaald.

De familiewegen scheiden
In die periode baatte de familie Seru ook een bloemenwinkel uit in Koksijde met bijhorende verkoopspunten in Sint-Idesbald en in De Panne.
In 1950 werden de familieactiviteiten opgesplitst. Zoon Jan nam voortaan de aardappelenhandel voor zijn rekening, vader Daniël en zoon Paul zetten de tuinbouw -en beplantingswerken verder. De aardappelenhandel kende een succesvol voortbestaan en leeft vandaag nog voort in de activiteiten van de ondernemingen Seru-Annoot nv in Veurne en Eurofreez nv in Proven.

Bomen voor De Moeren
Vader Daniël en zoon Paul waren eveneens succesvol. De overheidsopdrachten namen toe en iedereen wilde een deel van de taart. In Nieuwpoort krijgt de firma de opdracht een nieuw park aan te leggen. Na de afbraak van de oorlogsbarakken, moeten de gronden, overeenkomstig de opdracht, tot 1 meter diepte uitgespit worden. Maar de arbeiders spitten dieper, omdat zij met de verkoop van het talrijk in de ondergrond aanwezige koper, lood en oud ijzer, aardig wat bij konden verdienen. Elke avond waren de “marchands” aanwezig op de werf. De arbeiders deden gouden zaken.
In die naoorlogse periode neemt de firma Seru ook het stadspark in Veurne onder handen. Een andere opmerkelijke opdracht in die tijd was de heraanplanting van “De Moeren”. Tijdens de oorlog werd dit moerasgebied op veel plaatsen overspoeld door zeewater. Hierdoor sneuvelden vele bomen.
De onderneming Seru plantte nieuwe bomen aan die goed stand hielden en De Moeren herwonnen hun vroegere aanblik.
Op het einde van de vijftiger jaren werd de bloemenkwekerij in de Lindendreef onteigend voor de bouw van het huidige Rustoord “Ter Linden”. Op 3 plaatsen in de stad werden door de firma Seru nieuwe opslagplaatsen ingehuurd.

Belangrijke overheidsopdrachten
De openbare werken werden steeds belangrijker. De averij van de stormramp in 1953 leverde heel wat herstelwerk op aan de dijken en in het vooruitzicht van de wereldtentoonstelling van 1958 kreeg de aanleg van de autosnelweg van Brussel naar Oostende nieuwe impulsen.

De firma Seru beplantte een gedeelte van de autosnelweg van Brussel naar Oostende en was actief betrokken bij de kustverdediging. Rond die tijd was de Oostendse politicus Van Glabbeke Minister van Openbare Werken.
De kuststreek profiteerde duidelijk van zijn beleid, alhoewel ook andere ministers zich niet onbetuigd lieten. Zo oefende ook het “Groenplan” of “Plan Vert” van Minister Van Oudenhove een zeer gunstige invloed uit op het aantal werken in de kustprovincie.

Werken in Brabant
De actieradius van de firma Seru werd inmiddels alsmaar ruimer. Op de Square Leybeek in Bosvoorde legde de onderneming een nieuw park aan met vijvers.http://iwm.index.be/Uploads/leybeek-site.jpg
Kort daarop beplantte de firma het gedeelte tussen Jesus-Eik en Waver, op de autosnelweg van Brussel naar Namen. Een lastig karwei, waarvoor dagelijks op en af gereden werd. Een aantal arbeiders verkozen na een poosje in de omgeving te overnachten. Dit was mogelijk omdat de uurlonen in die periode in Brabant 8 Frank hoger lager dan in West-Vlaanderen. Voor de arbeiders betekende dit een verschil van ca. 25%. Andere opdrachten buiten de streek- volgden. In Godarville, langs het “Canal de Charleroi”, legde de firma een boomkwekerij aan. Meer dan 100.000 jonge bomen werden aangeplant door Vlaamse arbeiders, die tijdens de week allemaal in de omgeving bleven overnachten.
In diezelfde periode plantte de onderneming Seru duizenden bomen en sparren aan in de Westhoekduinen. Omdat de Duitsers tijdens de oorlog vele duinen hadden vernield, werden de werken gefinancierd door de Afdeling Oorlogsschade.

Oprichting van de vennootschap Daniël Seru en Zonen
In 1962 werd de “eenmanszaak” van Daniël Seru omgevormd tot de vennootschap Daniël Seru en Zonen. Twee jaar eerder was ook Florimond, de jongste zoon van Daniël, na het voltooien van zijn studies aan de Rijkstuinbouwschool in Vilvoorde, toegetreden tot de zaak.
De vennootschap Daniël Seru en Zonen ging onmiddellijk op zoek naar een nieuwe locatie voor haar toenemende activiteiten. De nieuwe terreinen gelegen in de Iepersteenweg waar de firma nu nog gevestigd is, werden in gebruik genomen. Alle kleine depots in de omgeving werden opgedoekt en overgeheveld naar de nieuwe vestigingsplaats. Een latere uitbreiding kwam er op het industrieterrein te Veurne.

Toenemende specialisatie
Vanaf dat ogenblik spitst de onderneming zich meer en meer toe op gespecialiseerde opdrachten.http://iwm.index.be/Uploads/uurwerk-site.jpg De zuivere beplantingswerken zwakken af. Te veel aannemers en te scherpe prijzen dwingen de onderneming ertoe nieuwe wegen te bewandelen. De aanleg van het park rondom het Albertmonument in Nieuwpoort is een eerste nieuwe uitdaging. De opdracht slaagt en met de aanleg van een vijver met waterspel aan het Kennedy Rondpunt in Oostende en de heraanleg (verplaatsing) van het wereldberoemde bloemenuurwerk “de Horloge”, eveneens te Oostende, ontdekt de firma Seru wederom nieuwe mogelijkheden. De firma vernieuwt zowel de tuin- als de betongedeelten van het bloemenuurwerk.

Het plaatsen van ondergrondse leidingen
Een volgende en meteen ook bijzonder belangrijke stap voor de uitbreiding van het bedrijf wordt het plaatsen van ondergrondse leidingen. Om de talrijke herstellingswerken aan de bovenleidingen te vermijden, stippelt de toenmalige Regie voor Telefonie en Telegrafie (RTT) in 1963 een belangrijk programma uit voor het ondergronds brengen van de leidingen. Na elk onweer werd de maatschappij geconfronteerd met vele defecten op hun bovengrondse netten. De RTT wou af van deze problemen, maar vond weinig gespecialiseerde aannemers om de opdrachten uit te voeren. De firma Seru zag nieuwe kansen en bood zich aan om de werken uit te voeren.
Na een maand opleiding konden de werknemers reeds aan de slag. Naast het bestaande personeel, wierf de onderneming 25 extra arbeiders aan voor de grondwerken en het herbestraten van de wegen. Een nieuw tijdperk is aangebroken.

De bouw van sociale woonwijken
Geholpen door de groeiende welvaart in de sixties, bouwt de overheid in alle grote agglomeraties sociale woonwijken. Ook West-Vlaanderen krijgt zijn deel. De firma Seru is bij veel van deze opdrachten betrokken voor het aanleggen van opritten, het verharden van voetpaden en of het uitvoeren van grond-werken en beplantingen. De onderneming voert werken uit in Oostende, Roeselare, Rumbeke, Brugge, Veurne, Adinkerke en Koksijde. De “Wet Brunfaut” die door het parlement werd goedgekeurd om de werken in de gemeenten te steunen, betaalt mild en de familie Seru verheugt zich over haar goed gevuld orderboekje.

Heraanleg en onderhoud van militaire kerkhoven
Kort daarop ontstaat een nieuwe “marktniche” voor de onderneming Seru. Door een gebrek aan onderhoud verkeerden vele militaire kerkhoven in de Westhoek in een verkommerde toestand. De kerkhoven waren gedurende vele decennia verwaarloosd. Op veel plaatsen waren de zerken weggezakt en de toegangspaden verdwenen.http://iwm.index.be/Uploads/mil_begraafpl-site.jpg
Onder druk van de families van de overledenen en de verenigingen van oud-strijders besliste het Ministerie van Binnenlandse Zaken grondige herstellingswerken uit te voeren. De firma Seru kreeg de opdracht toegewezen voor de heraanleg en opwaardering van de militaire kerkhoven. Het herstel zou meerdere jaren duren. Op veel plaatsen waren nieuwe funderingen nodig voor de graven en de paden. Duizenden zerken dienden gerecht en gekuist te worden. De onderneming kweet zich van haar moeilijke taak en bracht overal nieuwe groenvoorzieningen aan. Het resultaat was schitterend. De helden lagen terug in rust en overal verdubbelde het aantal bezoekers.
Sinds de heraanleg, wordt alles beter opgevolgd. Nog steeds staat de firma Seru in voor het onderhoud en (indien nodig) het herstel van vele militaire kerkhoven.

Bijkomende opdrachten voor gas- en elektriciteitsmaatschappijen
Omstreeks 1980 neemt de onderneming op het nieuwe industrieterrein I in Veurne een nieuwe hangaar en stapelplaats in gebruik. De bedrijventerreinen aan de Iepersesteenweg waren te klein geworden. De onderneming voerde nu, naast de opdrachten voor de RTT, ook opdrachten uit voor gas- en elektriciteitsmaatschappijen, zoals het plaatsen van elektrische leidingen en het plaatsen en lassen van gasleidingen. De firma had hiervoor de nodige vergunningen gekregen na een grondige opleiding van het personeel.

Sport is gezond
De gemeenten leverden in de tachtiger jaren harde inspanningen voor de uitbouw van de plaatselijke sportinfrastructuur. De omgevingswerken voor de sportterreinen waren veelal een kolfje naar de hand van de onderneming Seru. De firma had een belangrijk aandeel in de aanleg van het sportpark in Nieuwpoort, maar het grootste omgevingswerk dat de firma in die periode uitvoerde, was het revalidatiecentrum “Ter Duinen” in Nieuwpoort. De firma Seru tekende in voor de aanleg van alle groenzones met bijhorende speel-tuinen, kanalen, vijvers, bruggen en pergola’s. Een mooi ontwerp en een geslaagde uitvoering.
Ook de gemeente De Panne bleef niet bij de pakken zitten. Op het domein “De Oosthoek” werden 2 sportterreinen aangelegd met bijhorende infrastructuur, zoals kleedkamers, parkings en groenzones. Naast het zwembad, aan de overkant van de straat, werden tennispleinen aangelegd. In Adinkerke werden nieuwe voetbalvelden verwezenlijkt en een volley- basketbal plein.

Werken in Ysermonde
In die periode startte in Nieuwpoort-Bad de aanleg van het vakantiedorp “Ysermonde”. Na de aanleg van de hoofdwegen ging de firma Seru onmiddellijk aan de slag. Alle vakantiehuisjes kregen een tuintje en een knus terrasje.
De vakantiewoningen werden in reeksen van 10 rondom een binnenpleintje gebouwd. De firma Seru nam de aanleg van de pleintjes voor haar rekening.
De pleintjes werden uitgerust met stijlvolle waterputten, vijvertjes en rustbanken. Voor de wandelpaden werden oude materialen gebruikt. In het vakantiepark legde de firma daarnaast nog een grote vijver aan en vele terreinen voor het beofenen van allerlei sporten zoals basketbal, volleybal, voetbal, tennis en petanque. Alles was voorzien voor groot en klein.
Een gigantische opdracht. Het afwerken van de huizenblokken duurde 5 jaar.

Trager verkeer
De herinrichting van de gewest- en gemeentewegen met verkeersdrempels en later ook rotondes, leverde de firma Seru spoedig een nieuwe opdrachtenreeks op. Om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners voor meer veiligheid en leefbaarheid, besliste de overheid op veel plaatsen de snelheid van het voorbij rijdend verkeer af te remmen door de aanleg van verkeersdrempels. Kruispunten met grote ongevallenconcentraties werden omgevormd tot rotondes. De firma Seru verwezenlijkte een groot aantal verkeersdrempels en rotondes. Door haar jarenlange ervaring inzake groenaanleg verkregen veel rotondes een volledig nieuw uitzicht.

De vierde generatie klimt aan boord
Inmiddels was de vierde generatie aan boord geklommen. Na zijn tuinbouwstudies in Vilvoorde en in Gembloux, vervoegde Guy in 1990 vader Florimond en oom Paul in het bedrijf. Wat later richt de familie een tweede onderneming op, de bvba Hortus, voor het uitvoeren van kleinere beplantings- en wegeniswerken.
De kust zoekt oplossingen voor de toenemende parkeerproblemen. Promotoren en gemeentebesturen reiken elkaar de hand en bouwen onder de zeedijken garages. Heel wat pleinen krijgen eveneens een ondergrondse garage en worden na de bouw van de garage volledig heraangelegd.
De firma Seru voert vele vernieuwingswerken uit en eigent zich voor deze gespecialiseerde opdrachten een stevig kwaliteitsimago toe. De zeedijken in Koksijde, Oostduinkerke, De Panne, Middelkerke, Oostende en Knokke worden pronkstukken. Maar ook de pleinen die de firma heraanlegt, oogstten veel bewondering. Aantrekkelijke waterpartijen, fraaie groenvoorzieningen en rustbanken geven de pleinen overal een warm karakter en een nieuw gevoel van ruimte en rust in de stad.

Permante vorming
Naast de vele nieuwe activiteiten, blijft de firma Seru al die jaren actief meewerken aan de kustverdedigingsprojecten en de duinenfixatie.
De onderneming rijft ook vele opdrachten van de provincie binnen voor de aanleg en het onderhouden van groenzones.
Op alle domeinen streeft de onderneming ernaar haar vakkennis en know-how te verruimen, zowel op het vlak van het gebruik van materialen, als het onderhoud van terreinen. Vorming en opleiding zijn een belangrijke doelstelling voor de onderneming, evenals het streven naar complementariteit.
Na een bijkomende opleiding van het personeel en na het slagen voor de opgelegde proeven, verkrijgt de firma een vergunning voor het plaatsen van elektrische kasten en het aansluiten van woningen en appartementen op gas- en elektriciteitsleidingen. Dankzij de nieuwe vergunning kunnen bepaalde werken vanaf heden sneller volledig afgewerkt worden.

Privacy Policy - Cookie Policy